بازدید از داخل کارخانه

بازدید از داخل کارخانه

بازدید از داخل کارخانه


حضور استاندار آذربایجان غربی بهمراه هییت همراه و مدیرعامل کارخانه تونتی .